Language

Box Line Bars

60% Dark Chocolate Bar 80g

Cod: TAV101


75% Dark Chocolate Bar 80g

Cod: TAV102


White Chocolate Bar 80g

Cod: TAV103


Milk Chocolate Bar 80g

Cod: TAV104


60% Dark Chocolate Bar 180g

Cod: TAV111


75% Dark Chocolate Bar 180g

Cod: TAV112


White Chocolate Bar 180g

Cod: TAV113


Milk Chocolate Bar 180g

Cod: TAV114